Allemannsretten

Vi hjelper deg med å avklare dine rettigheter i forhold til allemannsretten eller som grunneier i tilfeller det oppstår konflikt mellom grunneiers rettigheter og allemannsretten.

Allemannsretten er regulert i friluftsloven og dels i plan- og bygningsloven.

Allemannsretten er en fellesbetegnelse på de ulike rettigheter som allmenheten har over annen manns eiendom enten grunnen er eid av private eller staten. De vanligste rettighetene er ferdselsretten og retten til bading, solbading, rasting og bærplukking. Ferdselsretten innbefatter både ferdsel til fots, på sykkel, hesterygg eller båt.

Det er som oftest i strandsonen det oppstår interessekonflikter mellom grunneiers rettigheter og allmennhetens rettigheter. Plan- og bygningsloven har regler om byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. Loven åpner for at det kan gjøres unntak i visse tilfeller gjennom dispensasjon.

I utgangspunktet gjelder allemannsretten i utmark og ikke i innmark. Grensen mellom utmark og innmark er definert i friluftsloven. Utgangspunktet er fri ferdsel i utmark så lenge du tar hensyn til grunneiers interesser og hensyn til miljøet.

Avgrensningen av allmennhetens ferdselsrett bygger på en avveining mellom allmennhetens behov for rekreasjon og friluftsliv og grunneierens behov for privatliv.

Allmenhetens økende bruk av områder til rekreasjon og fritidsformål, kan også medføre begrensninger for grunneiere. Anleggelse av kyststier over arealer i umiddelbar nærhet til sjøen er noe som er aktuelt i flere kommuner i dag og som kan reise spørsmål om så vel retten til ferdsel som til bading og soling på annen manns grunn. Det oppstår i slike saker ofte spørsmål i hvilken grad grunneiers rådighet må vike til fordel for allemannsretten, nedfelt gjennom friluftsloven med tilhørende rettspraksis. Avgrensningen av allmennhetens rett til fri ferdsel, rett til opphold, bading og soling og rett til landsetting og fortøyning av båt, bygger på en avveining av allmennhetens behov for rekreasjon og friluftsliv og grunneiernes behov for privatliv.

Det er særlig 5 høyesterettsdommer avsagt i den senere tid som trekker opp rammen for slik bruk i dag. I disse dommene kan det spores en utvikling i retning av å styrke allmennhetens rettsstilling på bekostning av grunneiernes rettigheter.

Spørsmål knyttet til disse problemområder kan medføre vanskelig avveininger. Våre advokater har førstehånds kjennskap til disse spørsmål.

Ta kontakt med en av oss: