Innleie og formidling av arbeidskraft

Ved arbeidsleie (utleie av arbeidstakere) leies arbeidstakeren fra en arbeidsgiver (utleier) til en oppdragsgiver (innleier) der den innleide er underlagt oppdragsgivers ledelse. Slike treparts-¬forhold mellom arbeidstaker-arbeidsgiver-oppdragsgiver utfordrer flere av arbeidslivets regler, som tradisjonelt har forutsatt ordinære toparts-forhold hvor arbeidsgiveren kun leder egne arbeidstakere.

Hvilket verneombud skal for eksempel en innleid arbeidstaker henvende seg til ved fare på arbeidsplassen – utleierens eller innleierens verneombud? Og hvem tar regningen hvis arbeidstakeren/vikaren(den innleide) forårsaker skade ved arbeid under innleierens ledelse – arbeidsgiveren, innleieren og/eller arbeidstakeren?

Både innleieren og utleieren bør tenker igjennom og helst avtaleregulere disse og andre spørsmål ved arbeidsleie som alternativ til egen ansettelse eller kjøp av resultatbaserte entreprisetjenester. I tillegg må både innleieren, utleieren og arbeidstakeren/vikaren(den innleide) forholde seg til særregler om arbeidsleie i arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven, som f.eks. å vurdere om innleieren oppfyller arbeidsmiljølovens vilkår for innleie, om den utleide arbeidstakeren/vikaren får de lønns- og arbeidsvilkår iht. likebehandlingsreglene og om utleieren må være registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak.

Også ved arbeidsformidling kan det oppstå uventede spørsmål, som mulig erstatningsansvar hvis rekrutteringen viser seg å resultere i en feilansettelse. Slike arbeidsrettslige og avtalerettslige spørsmål ved arbeidsleie og – formidling krever ikke bare evne til å fortolke ulike rettsregler i utradisjonelt lys, men også en god porsjon praktisk erfaring. Noe flere av våre advokater har årelang erfaringer med.