Ekspropriasjon

Samfunnsutviklingen medfører ofte at private eiendommer helt eller delvis blir regulert til offentlige formål som veier, skoler eller andre offentlige bygg. Det offentlige kan gjennomføre ekspropriasjon av din eiendom dersom det ikke inngås frivillig avtale.

Ekspropriasjon foreligger når eiendomsrett til fast eiendom, herunder bygninger eller annet som har fast tilknytning til slik eiendom, blir ervervet ved tvang mot erstatning etter skjønn, eller når bruksrett, servitutt eller annen rett til, i eller over fast eiendom blir ervervet, endret, overført eller avløst ved tvang mot erstatning etter skjønn.

Grunnlovens § 105 påbyr at staten skal betale full erstatning ved tvangsavståelse av eiendom. Det samme gjelder ved avståelser til fordel for kommuner og private.

I Norge har vi forskjellig regelsett som omhandler ekspropriasjon. Det kan nevnes reglene i plan- og bygningsloven og Oreigningsloven som noen av de mest praktiske.

Hva som menes med full erstatning kan være et vanskelig spørsmål og vil blant annet avhenge av hvilke rettsregler som kommer til anvendelse og forholdene i den enkelte sak.

I hvilken grad det kan være snakk om erstatning for de såkalte rådighetsbegrensninger er ofte omdiskuterte spørsmål med stor betydning for den det gjelder. Hvis kommunen for eksempel vil gripe inn og regulere rådigheten i området hvor du bor eller har hytte, kan det få stor betydning for deg.

Den som kommer i kontakt med slike spørsmål må vite mer enn at Grunnloven fastslår «fuld Erstatning». Våre advokater har inngående kunnskap om lovgivning og den omfattende rettspraksis på området og kan bistå deg slik at du får den erstatningen du har krav på.

Ta kontakt med en av oss:

Fredrik O. Haanes

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet KPU DA

22 40 36 79
foh@advokatforum.no