Opphavsrettigheter og IT-rett

Opphavsrett er den rett en forfatter eller skapende kunstner har til sine åndsverk. I Norge reguleres opphavsretten først og fremst av lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 (åndsverkloven).

Som åndsverk ansees frembringelser på det litterære, vitenskapelige eller kunstneriske område (herunder også fotokunsten), som fremtrer som resultat av individuell, skapende åndsinnsats fra opphavsmannens side. Datamaskinprogrammer omfattes av opphavsrett når nærmere vilkår er oppfylt.

Opphavsmannen har enerett til å fremstille eksemplarer av verket og til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, dvs. å spre eller vise eksemplar av verket utenfor det private område, eller å fremføre verket offentlig enten dette skjer direkte for publikum på stedet eller ved overføring, så som ved kringkasting eller ved at verket legges ut på Internett.

Ikke bare norske verk er gjenstand for opphavsrett, men alle verk som har krav på vern etter Bernkonvensjonen, Verdenskonvensjonen om opphavsrett eller TRIPS-avtalen.

IT- rett omfatter opphavsrett og kontraktsrett på IT- sektorens område. Det er særlig rundt kontrakter knyttet til programvare, herunder utvikling og implementering av dette som reiser de fleste praktiske og rettslige spørsmål. I mange tilfeller er det tale om utviklingskontrakter hvor nye spesialtilpassede programmer skal tas i bruk av kjøper sammen med eksisterende systemer. En slik prosess er teknisk vanskelig og en god kontrakt inneholder instrumenter som både muliggjør den tekniske gjennomføring og samtidig ivaretar partenes behov for klargjøring og forutsigbarhet.

Når opphavsrettslige eller kontraktsrettslige problemstillinger knyttet til IT oppstår er det viktig å ha en advokat som har erfaring med IT- rett og de spesielle utfordringer man møter på dette området. Gode løsninger krever innsikt.

Ta kontakt med en av oss: