Arbeidsgiver Arbeidstaker

Ferie og feriepenger

Publisert: 25. mai 2016

Feriepenger er en lovbestemt rettighet for å sikre arbeidstakere ferie. Ferieloven har bestemmelser om uttak av ferie og beregning av feriepenger.

Ferie er både en rett og en plikt ut fra hensynet om å sikre arbeidstakere perioder med hvile. Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker i god tid før ferien skal avvikles.

Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige om når ferie skal avvikles har arbeidsgiver bestemmelsesrett. Arbeidstaker kan likevel i medhold av loven kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni til 30. september.

Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd.

Feriepenger beregnes ut fra inntekten foregående år og avtalt ferie, dette utgjør feriepengegrunnlaget. Feriepengesatsen er minimum og normalt 10,2 % av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år har krav på 12,5 %.

I feriepengegrunnlaget inngår all lønn for arbeidsinnsats som arbeidstaker har utført for arbeidsgiver. Dette innebærer at blant annet utbetalte feriepenger fra i fjor, reiseutgifter, sluttvederlag (uten arbeidsinnsats som motytelse)  ikke inngår i feriepengegrunnlaget.

Provisjonsbasert lønn og bonus skal også med i feriepengegrunnlaget. Unntaket er slike utbetalinger som ikke er resultat av personlig arbeidsinnsats. Typisk vil være bonus som opptjenes uavhengig av egen arbeidsinnsats, men av andre faktorer som overskudd fra hele bedriften mm.

Feriepenger utbetales som regel i juni og det betales ikke vanlig lønn i den måneden det utbetales feriepenger.

Den lovbestemte ferien er i utgangspunktet 4 uker og 1 dag. Det tas utgangspunkt i 6 virkedager pr. måned og ferien tilsvarer da 25 virkedager. Det trekkes i utgangspunktet en full månedslønn. Mange har imidlertid krav på ferie i 5 uker, og dette vil etter loven tilsvare 30 arbeidsdager da det tas utgangspunkt i 6 virkedager i uken. Den vanligste beregningsmetoden for feriepenger for den 5. ferieuken er at det trekkes vanlig lønn for 4 dager mer enn en hel månedslønn, hvilket tilsvarer 4/26 av normal månedslønn (i snitt 26 virkedager pr. måned). Alternativt kan arbeidsgiver velge å beregne trekket ut fra 5-dagersuke, som gir gjennomsnittlig 21,67 arbeidsdager i måneden. Med 5 ukers ferie, skal det da trekkes en full månedslønn pluss 3,33 dager.

Det er mulig å avtale overføring av ferie fra ett år til det neste. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at inntil 2 uker av inneværende års ferie overføres til neste år. Ferien skal som hovedregel tas ut i feriedager, men det er mulighet til å avtale utbetaling av feriepengene for ferie utover den lovbestemte del av ferien som ikke er avviklet.

Dersom man blir syk i ferien (100% ervervsufør) kan man kreve ny ferie fra første fraværsdag slik at ferien kan tas ut senere i året. Det er da viktig at arbeidstaker informerer arbeidsgiver om sykmelding og at det kreves utsatt ferie grunnet sykdom.

Ferielovens bestemmelser er bindende for partene i den forstand at det ikke kan inngås avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker til ugunst for arbeidstaker, men kan fravikes ved tariffavtale.

 

Skrevet av: