Aktuelt

Advokatforum har engasjerte advokater innenfor mange kompetanseområder. Advokatene bidrar under aktuelt med nyttige artikler, publikasjoner og nyheter på sine områder. Alle innlegg under aktuelt står for den enkelte advokats mening, og ikke Advokatforum som sådan. Du må derfor kontakte ansvarlig advokat dersom du ønsker å kommentere et innlegg.

Advokatforum-417-2

10. juli 2017

ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE – SAMFUNNETS STEBARN?

Følgende artikkel er en oppdatert versjon av artikkel som ble publisert i Fosterhjemskontakt i februar 2017.   Det følger av både barnevernloven og barnekonvensjonen at enslige mindreårige asylsøkere har rett til like god omsorg som andre barn uten egnede omsorgspersoner. Dette tilsier plassering i fosterhjem. Men det skjer sjelden.   Barnevernlovens klare utgangspunkt er at […]

Les artikkel

Barnevern
15. juni 2017

Sakkyndighet ved vurderinger av omsorg for barn

Det er gode argumenter for at saker vedrørende omsorg for barn bør behandles i egne domstoler av dommere som har spesialopplæring om barns utvikling og behov.  Følgende artikkel sto å lese i Advokatbladet nr 5/2017: I den nylig leverte utredning fra Graver utvalget( NOU 2017: 8) er det foreslått at omsorg for barn bør behandles […]

Les artikkel

Barn og familie
11. mai 2017

Billig bilvask=utnyttelse

Det foregår sjokkerende grov utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft i bilvaskebransjen.  Vår advokat Gunhild Vehusheia er opprørt over Arbeidstilsynets passivitet Les mer her: Les på NRK            

Les artikkel

Arbeidstaker Bistandsadvokat Innleie og formidling av arbeidskraft
13. januar 2017

Om bruk av Facebook og barneverntjenestens og fosterforeldres taushetsplikt

Bakgrunnen for regler om taushetsplikt Alle som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det vedkommende i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold. Dette er den generelle taushetspliktsregelen som fremkommer i forvaltningsloven § 13. Taushetsplikten er også slått fast i […]

Les artikkel

Skade forvoldt av fosterbarnet – erstatning og forsikring

Følgende artikkel ble publisert i Fosterhjemskontakt nr 3/2016: Innledning Når man tar på seg et oppdrag som fosterforeldre innebærer det å gi fosterbarnet et trygt og godt hjem og å ivareta den daglige omsorgen for barnet. Det innebærer også oppdragelse og grensesetting i tråd med barnets alder og utvikling. Fosterforeldrene må følge opp og passe […]

Les artikkel

Barnevern
30. juni 2016

Meklerrollen i familiekonflikter

Bokanmeldelse fra Advokatbladet nr 6/7 2016 Høykonflikt utvidet forståelse og håndtering via mekling av Grethe Nordhelle. Grethe Nordhelle, psykolog, advokat og mekler, har kommet med en ny bok som tar for seg høykonflikt for meklere på ulike arenaer. Det fremgår av vaskeseddelen at boken er aktuell for alle som vil bli bedre på å forstå […]

Les artikkel

Barn og familie
25. mai 2016

Ferie og feriepenger

Feriepenger er en lovbestemt rettighet for å sikre arbeidstakere ferie. Ferieloven har bestemmelser om uttak av ferie og beregning av feriepenger. Ferie er både en rett og en plikt ut fra hensynet om å sikre arbeidstakere perioder med hvile. Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker i god tid før ferien skal avvikles. Hvis arbeidstaker og […]

Les artikkel

Arbeidsgiver Arbeidstaker
06. januar 2016

Voldsoffererstatningsloven med kommentarer i ny utgave

Advokat Henning Brath har skrevet kommentarutgave til voldsofferstatningsloven og har denne er nå kommet i ny og utvidet utgave. Boken inneholder et rikholdig utvalg av rettspraksis og forvaltningspraksis, særlig fra Erstatningsnemnda for voldsofre. Etter terroraksjonen mot Utøya og Regjeringskvartalet 22.juli 2011 ble det foretatt viktige lovendringer herunder en betydelig økning av det maksimale erstatningsbeløp, samt […]

Les artikkel

Erstatning og personskade
08. oktober 2015

Drapsmann fikk 18 år. Etterlatt samboer tilkjent kr 1,2 millioner i erstatning

I en dom av 7. oktober dømte Oslo tingrett en mann til 18 års fengsel for drap. En av de etterlatte var avdødes samboer som i retten var representert ved bistandsadvokat Birgit Vinnes. Hun krevde erstatning for forsørgertap, tapt inntekt, utgifter og oppreisning med i alt kr 1,2 millioner og kravet ble imøtekommet fullt ut. […]

Les artikkel

Bistandsadvokat Erstatning og personskade
24. september 2015

Ettervern i barnevernet

Barnevernloven gjelder i utgangspunktet for barn under 18 år. Har man behov for hjelp og støtte etter myndighetsdagen, er det forutsatt at det skal gis av andre instanser enn barnevernet. Men dersom det allerede har vært igangsatt barneverntiltak av et eller annet slag før 18-årsdagen, åpner barnevernloven for at dette tiltaket kan opprettholdes, eller erstattes […]

Les artikkel

Barn og familie Barnevern

Rett til samvær mellom barn, foreldre og søsken i barnevernssaker

Når et barn blir flyttet ut av hjemmet og til et fosterhjem, kan det ha sin årsak i svært mange ulike forhold. Plasseringen kan være et resultat av en langvarig prosess hvor alle parter har fått tid til å forberede seg, eller den kan ha kommet til etter opprivende og akutte hendelser. Uansett har fosterforeldrene […]

Les artikkel

Barnevern Barn og familie

Tidsforløpet ved oppsigelser og tvister om nedbemanning

Hvor lang tid tar det egentlig i praksis å få løst tvister om lovligheten av oppsigelser?

Les artikkel

Arbeidsgiver Arbeidstaker
22. september 2015

Nedbemanning og oppsigelse – arbeidsrett

En nedbemanningsprosess kan innebære betydelige utfordringer for bedriftens ledelse og de ansatte. Loven gir ingen uttømmende regler for prosessen og det skal tas både bedriftsøkonomiske og menneskelige hensyn. Her kan du lese litt om de juridiske rammer som gjelder ved nedbemanning og hvilke problemstillinger man bør være særlig oppmerksom på. Etter arbeidsmiljølovens § 15-7 kan […]

Les artikkel

Arbeidsgiver Arbeidstaker
03. juli 2015

Nye frister for permittering fra 1. juli 2015

Fra 1. juli 2015 er permitteringsregelverket endret. Maksimal permitteringsperiode er øket fra 26 til 30 uker og arbeidsgivers lønnspliktsperiode under permittering er redusert fra 20 til 10 dager. Her er en kort oversikt over hvilke frister som i praksis gjelder ved permittering.

Les artikkel

Arbeidsgiver Arbeidstaker
18. juni 2015

Anmeldt for voldtekt: To måneder i varetekt, mistet jobb, venner, studier og platekontrakt

34-åringen har skrevet bok om sin opplevelse av å være anklaget for voldtekt av to kvinner. Vi har varslet at vi ønsker å påklage henleggelsen til riksadvokaten, sier advokat Tove Fredrikke Bergh, som bistår den eldste av de to kvinnene. Den ene kvinnen var hans elskerinne. Den andre kvinnen var hans kjæreste. Begge to har […]

Les artikkel

Bistandsadvokat Forsvarer