Aktuelt

Advokatforum har engasjerte advokater innenfor mange kompetanseområder. Advokatene bidrar under aktuelt med nyttige artikler, publikasjoner og nyheter på sine områder. Alle innlegg under aktuelt står for den enkelte advokats mening, og ikke Advokatforum som sådan. Du må derfor kontakte ansvarlig advokat dersom du ønsker å kommentere et innlegg.

Advokatforum-417-2

21. september 2017

Ny Høyesterettsdom om tomtefeste

Høyesterett har nettopp avsatt en prinsipiell dom om tomtefeste. I dommen sås det fast at tomtefestelovens regler om fritidsboliger også skal gjelde for hytter tilhørende en jeger- og fiskerforening på tomter som var festet av Statskog. Derved får jeger- og fiskerforeningen samme beskyttelse som eiere av fritidsboliger på festet tomt. Les dommen her: https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/siste-avgjorelser/tomtefeste-for-foreiningshytter/

Les artikkel

Fast eiendom
30. august 2017

NAKKESKADER – HODESKADER – SPESIALIST

De aller fleste personskader etter bilkollisjoner gjelder nakkeslengskader (whiplash-skader). De senere årene er vi blitt mer oppmerksomme på at det ofte kan forekomme hodeskader i slike ulykker uten at disse blir oppdaget. Forskerne er enige om at hodeskader kan oppstå også uten at det har vært direkte kontakt mellom hodet og bilens interiør. Både i […]

Les artikkel

Erstatning og personskade
17. august 2017

Høyesterett behandler ny sak om nakkesleng 13. mars 2018

Høyesterett oppnevner tre sakkyndige i ny sak om nakkesleng og sensitivisering

Les artikkel

Erstatning og personskade
10. juli 2017

ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE – SAMFUNNETS STEBARN?

Følgende artikkel er en oppdatert versjon av artikkel som ble publisert i Fosterhjemskontakt i februar 2017.   Det følger av både barnevernloven og barnekonvensjonen at enslige mindreårige asylsøkere har rett til like god omsorg som andre barn uten egnede omsorgspersoner. Dette tilsier plassering i fosterhjem. Men det skjer sjelden.   Barnevernlovens klare utgangspunkt er at […]

Les artikkel

Barnevern
15. juni 2017

Sakkyndighet ved vurderinger av omsorg for barn

Det er gode argumenter for at saker vedrørende omsorg for barn bør behandles i egne domstoler av dommere som har spesialopplæring om barns utvikling og behov.  Følgende artikkel sto å lese i Advokatbladet nr 5/2017: I den nylig leverte utredning fra Graver utvalget( NOU 2017: 8) er det foreslått at omsorg for barn bør behandles […]

Les artikkel

Barn og familie
11. mai 2017

Billig bilvask=utnyttelse

Det foregår sjokkerende grov utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft i bilvaskebransjen.  Vår advokat Gunhild Vehusheia er opprørt over Arbeidstilsynets passivitet Les mer her: Les på NRK            

Les artikkel

Arbeidstaker Bistandsadvokat Innleie og formidling av arbeidskraft
05. mai 2017

Havarikommisjonen: Bane NOR må skjerpe sikkerheten etter dødsulykke

Den 8. mai 2016 omkom en ung gutt etter å ha klatret opp på et arbeidstog hvor han kom i kontakt med høyspentstrøm.  Toget sto parkert langs en vei hvor ungdommer ved Ringsaker Folkehøyskole gikk hjem fra Moelv etter å ha feiret årsavslutningen på skolen. Mens det pågikk arbeider på dagtid var strømmen avslått av […]

Les artikkel

Erstatning og personskade
21. april 2017

Erstatning for inntektstap – en kort innføring

Ved skader av et visst omfang og varighet vil mange skadelidte oppleve å bli helt eller delvis arbeidsuføre. Arbeidsuførheten kan begrense seg til en periode, eller i verste fall vare livet ut. Det blir da avgjørende å få dekket inntektstapet. I bilansvarssaker og pasientskadesaker beregnes erstatningen etter bestemmelsene i skadeserstatningsloven. Ved yrkesskade gjelder yrkesskadeforsikringsloven med […]

Les artikkel

Erstatning og personskade
30. mars 2017

Viktig å oppsøke advokat umiddelbart etter vedtak fra Norsk Pasientskadeerstatning er mottatt

Vi bistår mange klienter som er påført skader i helsevesenet, såkalte pasientskadesaker. Mange sender inn klage selv, og kontakter ikke advokat før Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har behandlet klagen. Det er svært kort klagefrist på vedtakene til NPE (3 uker etter vedtak er mottatt), og det er veldig viktig å kontakte advokat i god tid før […]

Les artikkel

Erstatning og personskade
17. mars 2017

Odelsloven § 8 – Overdragelse til yngre sønn som hadde dårligere odelsprioritet enn eldre datters datter.

GULATING LAGMANNSRETTS DOM LG-2016-35629 HØYESTERETTS ANKEUTVALG HR-2017-463 U Etter lovendring i kraft 1.1.2014 lyder § 8 første ledd i odelsloven som følger: Utanom odlaren får også etterkomarane hans odelsrett dersom nokon av foreldra har ått heile eigedomen med odel, eller nokon av besteforeldra er siste eigar av heile eigedomen med odel. For etterkomarar av sameigaren […]

Les artikkel

Fast eiendom
13. januar 2017

Om bruk av Facebook og barneverntjenestens og fosterforeldres taushetsplikt

Bakgrunnen for regler om taushetsplikt Alle som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det vedkommende i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold. Dette er den generelle taushetspliktsregelen som fremkommer i forvaltningsloven § 13. Taushetsplikten er også slått fast i […]

Les artikkel

Skade forvoldt av fosterbarnet – erstatning og forsikring

Følgende artikkel ble publisert i Fosterhjemskontakt nr 3/2016: Innledning Når man tar på seg et oppdrag som fosterforeldre innebærer det å gi fosterbarnet et trygt og godt hjem og å ivareta den daglige omsorgen for barnet. Det innebærer også oppdragelse og grensesetting i tråd med barnets alder og utvikling. Fosterforeldrene må følge opp og passe […]

Les artikkel

Barnevern
08. januar 2017

Påkjørsel bakfra i «lav hastighet» kan utløse betydelige krefter

Mange sakkyndige i saker om nakkeslengskader (whiplash-skader) hevder at dersom den påkjørte bil får en hastighetsendring på under 10 km/t så kan man ikke få varige skader. Dette er uvitenskapelig uriktig. Som illustrasjon på hvilke krefter som utløses i en kollisjon bakfra i 9,6 km/t:        

Les artikkel

Erstatning og personskade
04. januar 2017

Lønnsomt å gå til sak – erstatningen økte med NOK 4,6 mill.

En av våre klienter fikk omfattende skader grunnet forsinket fjerning av milt. Blant annet kunne hun når som helst få blødninger fra ulike organer. Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda anførte at kvinnen ville vært 50 % arbeidsufør uavhengig av behandlingsskaden uten at dette hadde støtte i sakkyndige vurderinger og vi ble nødt til å ta saken […]

Les artikkel

Erstatning og personskade
02. januar 2017

Tekniske beregninger i saker om nakkeskader er verdiløse

I mange saker om nakkeskader i trafikken oppstår spørsmålet om kreftene har vært store nok til å forårsake nakkeskade. Forsikringsselskapene vil da gjerne innhente beregninger foretatt i et dataprogram som viser hvilken hastighetsendring og akselerasjon den påkjørte bilen har vært utsatt for. Problemet er at slike beregninger er verdiløse. Beregningene gjelder nemlig bare kun selve […]

Les artikkel

Erstatning og personskade