Fri rettshjelp

I en del saker vil advokatkostnadene helt eller delvis dekkes av det offentlige gjennom ordningen med fri rettshjelp, eller av et forsikringsselskap.

En del sakstyper dekkes under ordningen med fri rettshjelp. Dette innebærer at det offentlige dekker dine advokatomkostninger.
For noen sakstyper innvilges fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue.

På andre saksområder er ordningen forbeholdt personer med inntekt og formue innenfor fastsatte grenser. Inntektsgrensen for enslige er kr. 246.000,- brutto, og for ektefeller/samboere kr. 369.000 i samlet bruttoinntekt. Formuesgrensen er kr. 100.000,-.

I noen saker beregnes egenandel etter nærmere regler.

Hvorvidt du har fri rettshjelp via forsikring må sjekkes i forsikringsvilkårene. Også her kan det være forbeholdt nærmere definerte saksområder, og du må betale egenandel.

Alle våre advokater vil undersøke hvorvidt du har krav på fri rettshjelp.