Arbeidsgiver

Advokatene i Advokatforum bistår privatpersoner, bedrifter, arbeidsgiverorganisasjoner og fagforeninger i arbeidsrettslige spørsmål. Vårt hovedfokus er å løse konflikter ved å finne de gode løsningene gjennom forebyggende tiltak og forhandlinger, men bistår også i utstrakt grad med gjennomføring av rettslige prosesser.

Arbeidsavtale
Arbeidsavtalen skal skape klarhet i en rekke spørsmål av betydning for både arbeidstaker og arbeidsgiver. En god arbeidsavtale skaper forutsigbarhet og kan forhindre unødvendige tvister. Det anbefales derfor å ta kontakt med advokat når en slik avtale skal utformes.

En arbeidsavtale skal inngås skriftlig og senest innen en måned etter arbeidsforholdets begynnelse. Arbeidsgiver skal utforme et forslag til avtale som arbeidstager skal få vurdere før signering. Arbeidstager har i denne prosessen rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller advokat.

Dersom det ikke foreligger en skriftlig avtale vil dette for det første være uheldig da unødvendige konflikter erfaringsmessig vil oppstå. Mangel på skriftlig avtale vil ved en tvist brukes mot arbeidsgiver da arbeidsgiver vil få bevisbyrden for avtalens innhold.

Arbeidsmiljøloven inneholder bestemmelser om hva som skal fastsettes i arbeidsavtalen.

Oppsigelse, avskjed og permittering
Enhver oppsigelse må i henhold til Arbeidsmiljøloven bygge på et saklig grunnlag. Dette grunnlaget kan gjelde forhold på både arbeidsgivers- og arbeidstagers side. Vurderingene av om en oppsigelse bygger på saklig grunnlag er ofte svært sammensatt hvor spørsmål om forholdets alvorlighet, skyldgrad og partenes behov må vektes i forhold til hverandre. En oppsigelsessak vil ha alvorlige konsekvenser for partene og advokatbistand vil ofte være nødvendig for å løse saken i minnelighet, eller for å få en endelig avklaring i domstolene. Man sier gjerne at man for å vinne en sak i domstolene ikke bare må ha rett, man må også vinne rett. Det er derfor viktig å ha en advokat som behersker både arbeidsrett og prosedyre.

Dersom det foreligger usaklig oppsigelse kan man kreve erstatning for det tap tvisten har medført. Dette vil normalt gjelde utgifter og inntektstap, men også ikke-økonomisk tap kan kreves i særlige tilfeller.

Når tvist oppstår er det viktig å være oppmerksom på at det gjelder formkrav ved oppsigelse for at denne skal få rettslig virkning. Det gjelder videre ulike frister knyttet til utenomrettslig prosess og ved saksanlegg for domstolene.

Ved avskjed opphører arbeidsforholdet med umiddelbar virkning. Avskjed er en streng reaksjonsform og er forbeholdt særlige tilfeller der arbeidstakers forhold er graverende. I henhold til arbeidsmiljøloven må arbeidstager må ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd, eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Hvis et behov for å redusere bemanningen fremstår som forbigående, bør permittering vurderes som alternativ til oppsigelse på grunn av arbeidsgivers forhold.

Sluttpakker
Kjernen i en sluttpakke vil normalt være sluttvederlag, og innebærer en kompensasjon i form av pengeutbetaling uten sammenheng med arbeidstagers ytelse gjennom videre arbeidsinnsats. Sluttpakke vil imidlertid også kunne innebære avtale om andre ytelser som eksempelvis fortsettelse av frynsegoder, jobbsøkerkurs eller annet. En sluttpakke fremforhandles gjerne som ledd i en minnelig avvikling av arbeidsforholdet, men kan også ha sitt utspring i tariffavtale. Sluttvederlagets størrelse vil kunne variere sterkt og begge parter vil ha nytte av advokatbistand i slike forhandlinger.

Arbeidsleie
Arbeidsutleie er leie av arbeidstakere fra en arbeidsgiver (utleier) til en oppdragsgiver (innleier) der den innleide er underlagt innleierens ledelse. I tråd med EUs vikarbyrådirektiv inneholder arbeidsmiljøloven likebehandlingsregler for arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår ved arbeidsinnleie fra bemanningsforetak. Men det er også en rekke andre regler som innleieren og utleieren må følge ved arbeidsutleie, og viktige elementer man derfor bør regulere i avtale mellom partene og med arbeidstakeren i det karakteristiske trepartsforholdet mellom innleier, utleier og arbeidstaker ved arbeidsleie.

Lønn, arbeidstid, midlertidige ansettelser, virksomhetsoverdragelse og andre spørsmål
På arbeidslivets område finnes det omfattende lovregulering knyttet til områder som lønn, arbeidstid, midlertidige ansettelser, virksomhetsoverdragelser og annet. I tillegg til loven reguleres disse forhold også av arbeidsavtaler og tariffavtaler. Ta kontakt med en av våre erfarne advokater dersom du har spørsmål til dette.

Ta kontakt med en av oss: