Bistandsadvokat

Som bistandsadvokater hjelper vi mennesker som på ulike måter befinner seg i kriser og trenger juridisk hjelp, samt annen hjelp som naturlig er nødvendig som følge av den krisesituasjonen man er i. Dette er typisk tilfelle hvor personer er utsatt for seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, menneskehandel, tvangsarbeid, alvorlige voldsforbrytelser, etterlatte – for å nevne noen.

Det er viktig å merke seg at ikke alle typer krenkelser gir en person rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Reglene for dette finnes i straffeprosessloven kapittel 9a. Politiet skal informere deg om din rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat betalt av det offentlige.

I tillegg kan overgrepsmottak, krisesenter mv. gi deg nyttig informasjon. Dersom du ikke har fått slik informasjon eller er usikker på om du kan ha slike rettigheter bør du kontakte advokat for nærmere vurdering av forholdet. Advokaten vil i så fall hjelpe deg videre.

En bistandsadvokat vil bistå deg gjennom hele saksgangen; fra vurdering av anmeldelse, delta i avhør, sørge for at du får informasjon om og innsyn i saken mens den etterforskes, samt bistå deg i en eventuell rettssak. Bistandsadvokaten hjelper deg også med eventuelle erstatningskrav.

Ta kontakt med en av oss: