Adopsjon

Et vedtak om adopsjon er et av de mest personlig inngripende vedtak som offentlige myndigheter kan fatte. Adoptivbarnets juridiske tilknytning til opprinnelig familie og slekt faller bort for godt, samtidig som det blir etablert juridiske forbindelser til en ny familie og slekt.

Adopsjon kan bare skje dersom det er til barnets beste. Formålet med adopsjon er å sikre at barnet får en god og varig tilknytning til en familie.

Det er mange ulike former for adopsjon; Internasjonal adopsjon som skjer via eller utenom adopsjonsorganisasjon, av ukjent eller kjent barn, eller nasjonal adopsjon, som kan være fosterbarnsadopsjon, stebarnsadopsjon eller frivillig adopsjon av spedbarn. I noen tilfeller kan det være ønskelig med adopsjon av voksne over 18 år, for å bekreftet og få en juridisk anerkjennelse av tilknytning som har oppstått gjennom langvarig oppfostring som fosterbarn eller stebarn.

Det kan oppstå mange juridiske spørsmål knyttet til adopsjon, både før og etter at en adopsjon er gjennomført. Regelverket er komplisert, men vi har spesialkompetanse og bistår med råd og veiledning.

Adopsjon er i utgangspunktet basert på samtykke fra alle involverte parter, men kan i noen tilfeller gjennomføres som et tvangstiltak etter barnevernloven. Det gis da fri rettshjelp uten behovsprøving for private parter i saken.

Ta kontakt med en av oss: