Priser og oppdragsbetingelser

Vi er mange advokater som arbeider innen mange ulike felt.
Den enkelte advokats timepris vil derfor varierer etter hvor omfattende og komplekst saksforholdet er og hvilken sakstype det er snakk om.
Timeprisene spenner fra fra kr 1060 (fri rettshjelpsats) til kr 2.400. Eksakt timepris avtales med den enkelte advokat.
Merk at advokattjenester er belagt med 25 % mva. Dette kommer i tillegg til advokatens timepris.

Standard oppdragsbetingelser

1. Oppdraget
Når advokatene i kontorfellesskapet Advokatforum påtar seg et nytt oppdrag vil de normalt oversende en oppdragsbekreftelse som kort angir oppdragets karakter, samtidig som man henviser til disse standard oppdragsbetingelser.

Ved inngåelse av denne avtale har advokaten påtatt seg å representere oppdragsgiver innenfor de rammer som oppdragsgiver har satt. Dersom oppdragsgiver ønsker saken håndtert på en bestemt måte som avviker fra den advokaten mener er mest formålstjenlig skal advokaten orientere oppdragsgiver om sitt synspunkt. Dersom advokaten ikke finner det forsvarlig å følge oppdragsgivers pålagte fremgangsmåte, skal advokaten orientere oppdragsgiveren om dette før han evt. meddeler fratreden i saken, ref. advokatforskriften.

2. Registrering av saken
Oppdragsgiver fyller ut vedlagte klientregistreringsskjema og returnerer dette i utfylt stand. Hvor det er registret flere klienter på samme sak, vil samtlige klienter være solidarisk ansvarlig for oppfyllelse av denne avtale om annet ikke er særlig avtalt.

3. Starttidspunkt for oppdraget
Av hensyn til advokatens ansvar for overholdelse av frister og annet anses ikke advokaten å ha påtatt seg oppdraget før advokaten har mottatt utfylt klientregistreringsskjema og kopi av saksdokumenter.

Oppdragsgiver er forpliktet til å betale advokaten for arbeid fra det tidspunkt advokaten har mottatt utfylt klientregistreringsskjema. Advokaten har dessuten rett til honorar for arbeid som utføres før dette tidspunkt dersom advokaten ser seg nødt til å gjennomgå saken eller å foreta annet arbeid med saken på vegne av oppdragsgiver, når:
a) det kreves for å kunne ta stilling til om advokaten vil påta seg oppdraget eller
b) advokaten finner det nødvendig å foreta fristavbrytende skritt for å unngå at oppdragsgiver unødig skal lide rettstap, eller
c) oppdragsgiver utrykkelig har anmodet advokaten om å starte arbeidet.

4. Arbeid med saken
Advokaten vil holde løpende kontakt med oppdragsgiver. Dette innebærer bla. at oppdragsgiver vil bli holdt orientert om alle bevegelser i saken, motta kopi av korrespondanse mv. Av hensyn til advokatens behov for en rasjonell arbeidsdag, vil oppdragsgiver måtte akseptere at man kan bli henvist til å måtte legge igjen beskjed hos sekretær, telefonsvarer, SMS eller epost. Advokaten vil vanligvis respondere alle henvendelser innen 2 arbeidsdager. Unntak kan forekomme ved ekstraordinært arbeidspress, lengre reisefravær, ferieavvikling eller når advokaten er opptatt i retten o.a.

Når det er flere oppdragsgivere på samme sak, bes oppdragsgiverne i fellesskap utpeke den de ønsker som kontaktperson. Advokaten har rett til kun å forholde seg til denne.

Advokaten kan benytte andre advokater i Advokatforum dersom dette ikke er til ulempe for oppdragsgiver.

5. Taushetsplikt
Advokaten har taushetsplikt om oppdraget. Taushetsplikten overfor oppdragsgiver ikke er til hinder for at opplysninger om saken kan gis til øvrige advokater/medarbeidere i Advokatforum DA. Det samme gjelder hvor advokaten gjør bruk av ekstern bistand i form av sakkyndige oa.

6. Forsikringsdekning/fritt rettsråd/fri rettshjelp
Advokaten vil rutinemessig ved oppdragsstart undersøke om oppdragsgiver har forsikringer som dekker hele eller deler av advokatens honorar. Det samme gjelder fritt rettsråd og/eller fri rettshjelp via Fylkesmannen.

Advokaten vil videre arbeide for at klienten får dekket sine saksomkostninger fra motparten. Dersom oppdragsgiver blir tilkjent saksomkostninger, og de tilkjente omkostningene er lavere enn advokatens omkostningskrav, er oppdragsgiver forpliktet til å betale differansen. Det samme gjelder for det tilfelle oppdragsgiver ikke får utbetalt tilkjente omkostninger som følge av betalingsvegring eller insolvens hos motpart.

For det tilfelle forsikringsselskapet eller andre avslår et krav fra oppdragsgiver via advokat, endrer ikke dette oppdragsgivers plikt til å dekke advokatens honorarkrav. Unntak fra dette er hvor advokaten er årsak til nektingen. For slikt tilfelle er oppdragsgiver uansett forpliktet til å betale egenandelen.

7. Honorering
Om annet ikke er skriftlig avtalt, honoreres alt arbeid i hht. medgått tid. Advokaten fører løpende detaljert timeliste hvor arbeidsoppgaver og tidsbruk på en tydelig måte fremgår. Den avtalte timeprisen er angitt i oppdragsbekreftelsen.

I tillegg til honorar må oppdragsgiver dekke samtlige utlegg advokaten har hatt i saken. Dette gjelder bl.a. rettsgebyrer og andre gebyrer til det offentlige, utgifter til sakkyndige, ekstraordinære kopieringer/plott, forsikringspremie ved megleroppgjør, reisekostnader m.v.

8. Forskudd
Advokaten kan, om han finner det hensiktsmessig, kreve at oppdragsgiver til enhver tid har innestående et forskudd på kr. 10.000,- til dekning av honorarer og utlegg. Dersom sakens omfang og karakter innebærer at det utføres oppdrag for vesentlig mer enn kr. 10.000,- i løpet av en mnd., kan det kreves at det innbetales et større forskudd, eller at det faktureres hyppigere enn hver mnd.

9. Løpende avregning
Advokaten kan, og skal om oppdragsgiver krever det, sende faktura 1 gang pr. mnd. Faktura skal følges av en detaljert timeliste og evt. kopi av bilag på utlegg advokaten har hatt.

10. Klientmidler
Innbetalte forskudd, erstatninger, forliksoppgjør eller andre former for oppgjør skal alltid gå via advokatens klientkonto med mindre advokaten har initiert annen oppgjørsform. Midlene vil alltid bli satt inn på en separat klientkonto undergitt særlig revisjon og innsyn fra kredittilsynet. Klientmidler vil alltid bli håndtert i hht. gjeldende hvitvaskingsbestemmelser.

Oppdragsgiver har rett på den til enhver tid gjeldende rentesats advokaten oppebærer av klientmidler som overstiger ½ rettsgebyr. Advokaten har rett til løpende å motregne sitt honorarkrav og utlegg i oppdragsgivers innestående tilgodehavende på klientkonto.

11. Advokatansvar
Advokater er i hht. domstolsloven § 222 jfr. forskrift av 20.12.1996 kap. 2 (advokatforskriften) pålagt å stille sikkerhet på 5 millioner kroner for erstatningsansvar advokaten pådrar seg ved utøvelse av sin virksomhet, dog begrenset til 2 mill pr. skadetilfelle.

Ved eiendomsmeglingsoppdrag, herunder oppgjør ved salg av fast eiendom, er sikkerhetsstillelsen 20 millioner kroner, begrenset til kr. 5 millioner for hvert skadetilfelle, jfr. eiendomsmeglerforskriften (20.3.1990 kap. 2). Advokaten er forsikret for det ansvar som sikkerhetsstiller (subsidiært ansvar) måtte rette mot advokaten.

Dersom det ikke er inngått avtale om annet, eller oppdragsgiver har tatt skriftlig forbehold, aksepterer oppdragsgiver at det ikke kan gjøres større ansvar gjeldende mot advokaten enn det som fremgår av forannevnte.

12. Avslutning av oppdraget og oppsigelse
Oppdraget er avsluttet når det oppdrag som er beskrevet i oppdragsbekreftelsen er avsluttet.

Denne avtale kan på ethvert tidspunkt sies opp av hver av partene. Oppsigelse skal alltid være skriftlig. Dersom advokaten ønsker å si opp avtalen, skal dette skriftlig grunngis. Advokaten har uansett plikt til å ivareta oppdragsgivers interesser på en slik måte at oppdragsgiver ikke påføres unødvendig tap. Oppdragsgiver trenger ikke å meddele noen grunn for å si opp oppdraget. Ved oppsigelse av avtalen er oppdragsgiver forpliktet til å dekke samtlige kostnader pådratt i saken frem til advokaten har mottatt skriftlig oppsigelse.

13. Forholdet til Advokatforeningen
Advokaten er medlem av Den Norske Advokatforening og arbeider innenfor de til enhver tid gjeldende advokatregler.
Det vises her til Lovdata hvor advokatreglene er inntatt i sin helhet.

Oppdragsgiver kan klage hvis han er misfornøyd med salærets størrelse eller mener at advokaten ikke har utført oppdraget iht. god advokatskikk, se Advokatforeningens hjemmeside.