Psykisk helsevern

Psykiske lidelser er relativt utbredt i befolkningen, og for en liten del av disse handler det om alvorlige tilstander der realitetsevnen brister og pasienten blir psykotisk. Dette vil representere en svært vanskelig situasjon både for pasienten og for de pårørende.

Loven åpner i slik tilfelle for å behandle pasienten mot dennes vilje; og den tvungne behandlingen omfatter både det å bli holdt tilbake på sykehuset og det å bli underlagt ulike former for behandling mot eget ønske, for eksempel tvungen medisinering.

For å føre kontroll med bruken av tvang i det psykiske helsevern er det opprettet egne kontrollkommisjoner for alle psykiatriske institusjoner der tvang brukes.

Vedtak etter lov om psykisk helsevern kan i stor grad klages inn for kontrollkommisjonen av pasienten selv eller dennes pårørende.
Vedtak om tvungne medisinering kan påklages til fylkesmannens helseavdeling.

I Advokatforum har vi stor kompetanse på dette området, flere av advokatene har erfaring både som leder av kontrollkommisjoner og ved å yte bistand til pasienter eller pårørende som ønsker å klage over bruken av tvang av ulike slag, eller som vil klage over at det tvungne vernet opphører for tidlig.

De fleste av sakene knyttet til dette rettsområdet faller inn under reglene om fri sakførsel.

Ta kontakt med en av oss: