Barnevern

Barneverntjenesten plikter å gi hjelp til barn, ungdom og foreldre som trenger det. I noen tilfeller opplever imidlertid private parter at barneverntjenesten går for langt i sin maktutøvelse. Kvalifisert advokatbistand kan derfor være viktig allerede på et tidlig stadium i en rekke barnevernssaker. Du har krav på fri rettshjelp i alle saker som behandles av fylkesnemnd og domstol. Våre erfarne barnevernsadvokater prosederer barnevernssaker i fylkesnemnd og domstol i hele landet.

Vi bistår i saker om:

– Omsorgsovertakelse
– Samvær etter omsorgsovertakelse
– Oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse og tilbakeføring av barnet
– Tvangsplassering av ungdom i institusjon på grunn av alvorlige atferdsvansker
– Adopsjon som barneverntiltak

– Vi hjelper deg også med:

– Undersøkelsessak
– Hjelpetiltak
– Akuttvedtak
– Flytting av barn som bor i fosterhjem

Ta kontakt med en av oss: