Arbeidsgiver Arbeidstaker

Nye frister for permittering fra 1. juli 2015

Publisert: 03. juli 2015

Fra 1. juli 2015 er permitteringsregelverket endret. Maksimal permitteringsperiode er øket fra 26 til 30 uker og arbeidsgivers lønnspliktsperiode under permittering er redusert fra 20 til 10 dager. Her er en kort oversikt over hvilke frister som i praksis gjelder ved permittering.

Fra arbeidsgiveren har gitt et skriftlig permitteringsvarsel kommer først en varslingsperiode hvor arbeidstakeren skal jobbe og motta lønn på vanlig måte. Arbeidstakeren har krav på lønn selv om arbeidsgiveren er tom for arbeidsoppgaver i denne varslingsperioden. Varslingsfristen er i utgangspunktet 14 dager. Hvis permitteringen skyldes ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser (bortsett fra brann) kan minste varslingsfrist likevel reduseres til bare to dager. Hvis permitteringen skyldes streik i annen bedrift gjelder den ingen minste varslingsfrist. Kortere frist kan ellers bare avtales i tariffavtale. Reglene om varslingsfrist bygger på Hovedavtalen og sedvanerett, og er ikke endret 1. juli 2015.

Etter varslingsperioden kommer det en lønnspliktsperiode hvor arbeidsgiveren skal fortsette å betale lønn uten at arbeidstakeren skal eller kan jobbe for arbeidsgiveren. Det er denne lønnspliktsperioden, som tidligere var på 20 dager, som nå er redusert til 10 arbeidsdager (to uker). Denne loven om lønnsplikt under permittering gjør unntak for arbeidstakere i fiskeforedlingsbedrifter og ved permittering som er følge av arbeidskamp.

Etter varslingsperioden og lønnspliktsperioden kommer en dagpengeperiode hvor arbeidsgiveren ikke lenger betaler lønn, men permitterte arbeidstakere isteden skal motta arbeidsledighetstrygd etter tre dagers ventetid. Det er denne dagpengeperioden som i en forskrift er øket fra 26 til maksimalt 30 uker fra 1. juli 2015.

Etter dagpengeperioden skal arbeidstakeren normalt tilbake til lønnet arbeid hos arbeidsgiveren. Hvis arbeidsgiveren da fortsatt ikke skulle ha arbeid til arbeidstakeren, må arbeidsgiver vurdere oppsigelse. Arbeidstakeren har i så fall krav på lønn i oppsigelsestiden. Det er ikke være mulig for arbeidsgiver å «permittere seg bort fra lønn i oppsigelsestiden», enten den maksimale dagpengeperioden er utløpt eller ikke.

Hvis arbeidstakeren selv ønsker å si opp stillingen under permittering, kan arbeidstakeren velge en forkortet oppsigelsesfrist på 14 dager, uansett hvilken oppsigelsesfrist som tidligere var avtalt eller følger av loven.

Skrevet av: