Barn og familie

Meklerrollen i familiekonflikter

Publisert: 30. juni 2016

Bokanmeldelse fra Advokatbladet nr 6/7 2016

Høykonflikt utvidet forståelse og håndtering via mekling av Grethe Nordhelle.

Grethe Nordhelle, psykolog, advokat og mekler, har kommet med en ny bok som tar for seg høykonflikt for meklere på ulike arenaer. Det fremgår av vaskeseddelen at boken er aktuell for alle som vil bli bedre på å forstå og takle krevende konflikter. Bokens tema er dermed relevant for advokater.

Boken er interessant og inspirerende. Den gir et rikt tilfang av konkrete eksempler, som for meg vekker gjenkjennelse, gir ideer, gode råd og inspirasjon. Nordhelle peker på betydningen av å arbeide for å etablere begge parters tillit og det å søke å forstå konfliktens dypeste røtter. Gjennom mekling med forståelsen av de dypeste røttene som grunnlag, er det mindre risiko for at konflikten på nytt og på nytt blusser opp igjen. Dette har betydning for advokater. Mange av de foreldretvistsakene som ender i retten kommer dessverre tilbake til retten som endringssaker, noe som vi vet er til stor belastning for barna og foreldrene

Et gjennomgående tema i boken er også bruken og betydningen av separate samtaler med partene for å forstå mer av konflikten og for å berede grunnen for reell mekling mellom partene.

Nordhelle understreker verdien av at mekler også jobber med sin egen utvikling for å stå bedre rustet, særlig til å mekle i slike vanskelige saker. Og hun minner om at hver sak er unik og at tilnærmingen må være fleksibel.
De mange konkrete eksemplene i boka er spesielt verdifulle. Nyttige er også rådene som gis og henvisningene til andre nasjonale og internasjonale mekleres teoretiske fremstillinger.

Boken er full av formuleringer til ettertanke, for eksempel skriver hun: ”Når konflikten vedvarer, handler den om kjerneverdier i våre liv». Hun formulerer seg også slik:
«Den eneste farbare veien ut av høykonflikter er å skape forståelse.» Så enkelt, men også så vanskelig. Og det er det hun anser som denne farbare veien hun beskriver nærmere.
Boken tar ikke bare for seg konflikter mellom foreldrepar, men også konflikter i arbeidslivet. Og mange av temaene har overføringsverdi til flere andre konfliktarenaer.

Nordhelle understreker betydningen av at mekleren må bruke tid i disse høykonfliktsakene, noe som for oss eksterne meklere med inntil sju timer tilgjengelig kan være en utfordring. Også advokater bør bruke tid til selv å prøve og forstå konflikten og motivere partene til å bruke mer tid i mekling før en beslutter om saken må få en rettslig avgjørelse. Nordhelle tar for øvrig også opp hvilke saker hun, ut fra sin erfaring, mener ikke bør mekles.
I mekling i høykonfliktsaker skriver hun at det er ekstra viktig at mekler må ha hele «verktøykassen» tilgjengelig, herunder ta i bruk terapeutiske grep/ «handle terapeutisk» i meklingen. Det har også betydning for resultatet at mekler bærer på håpet om å komme frem til løsninger.

Fra verktøykassen er det viktig å bruke positive reformuleringer, generere flest mulig hypoteser, utforske, oversette partenes repeterende konfliktspråk etc.

For oss advokater ligger en saksorientert tilnærming nærmest, men for å kunne komme dit må en først bruke tid på å skape tillit, muligens ha separate møter, få ned temperaturen og bruke flere møter. Nordhelle anbefaler ikke en transformativ mekling, der partene selv styrer, i høykonfliktsaker. Mekler må styre prosessen, men det optimale er fenomenet transformasjon der det skjer en forvandling slik at partene møter hverandre på en ny og mer konstruktiv måte i relasjonen. Det en ønsker å oppnå er at partene gjennom prosessen selv blir i stand til å anerkjenne hverandre, bli mindre selviske og finne løsninger for fremtiden.

Grethe Nordhelle deler av sine erfaringer og har en god formidlingsevne.
Hun peker på at mekler må være ydmyk og ha en åpenhet for alltid å lære mer. Boken gir meg en bekreftelse på nettopp dette; at vi aldri blir helt utlærte – vi lærer av de sakene vi går inn i og kan ha stor nytte av å få innblikk i andres erfaringer, så som de Grethe Nordhelle gir oss i denne boken.

Skrevet av:

Hilde Eline Hoel

Hilde Eline Hoel

Advokat

Kontakt meg